- -

( ), -
- ()

2REX-H
»   -       

»  

   ATEX      

2REX-H , ( II 2 G/D EEx d llC T6)
SMD
300 kHz
IPIP 66
(/PLC)
+155C
. 4,5V . 30V

2REX-H-SR
»   -       

»  

   ATEX      

2REX-H-SR , ( II 2 G/D EEx d llC T6)
SMD
300 kHz
IPIP 67 ( IP 66)
(/PLC)
+155C
. 4,5V . 30V

2MC-EX-H
»   -       

»  

      

2MC-EX-H, , ( II 2 G/D EEx d llC T6)
SMD
200 kHz
IPIP 64 ( IP 67)
(/PLC)
+155C
5V 10%

SCH24AB
»   -       

»  

      

SCH24AB
SMD
IPIP 64 ( IDC IP 50)
(/PLC)
+155C
5V 10% 3,3V 10%